bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmaiana nazwy Instytucji, dodanie preambuły Statutu

Status prawny

Orkiestra Sinfonia Varsovia, jest samorządową instytucją artystyczną Miasta Stołecznego Warszawy posiadającą osobowość prawną.

Orkiestra Sinfonia Varsovia jest zarejestrowana od dnia 2 stycznia 2008 r. w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem RIA/ 2/08, prowadzonym przez Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189).

Zgodnie z § 5 Statutu, Organizatorem Orkiestry jest Miasto Stołeczne Warszawa
a nadzór nad działalnością Orkiestry sprawują organy Miasta Stołecznego Warszawy
w zakresie ich kompetencji.
Statut Orkiestry Sinfonia Varsovia został nadany uchwałą Nr XXXVIII/995/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Orkiestry Sinfonia Varsovia. Zmiana statutu nastąpiła w oparciu
o znowelizowaną ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

• (PKD 2007) - 9001 Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
• (PKD 2004) - 9231 C działalność filharmonii, orkiestr, chórów


Podstawy prawne działania Orkiestry regulują:

• Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 406).
• Ustawo o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(jednolity tekst Dz.U. z 2013r., poz. 330)
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U.
z 2002 r., Nr 41, poz.361 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

• Statut Orkiestry Sinfonia Varsovia
• Zarządzenia Dyrektora
• Decyzje DyrektoraOpublikował: Administrator
Publikacja dnia: 28.03.2014
Podpisał: Inga Szczerbińska
Dokument z dnia: 22.01.2011
Dokument oglądany razy: 6 714